KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA


Doktryna społeczna Kościoła z jej dziedzictwem, istotnymi treściami i konsekwencjami winna być przedmiotem głębokiej refleksji, studiów i nauczania.

Jan Paweł II

Czytelnia KNS
Słownik KNS
Historia KNS
Kompendium NSK
Linki

Zapraszam na spotkania dyskusyjne o historii katolickiej nauki społecznej.

Od wielu lat wraz z dwoma przyjaciółmi (Krzysztof, 50 lat, dr teologii, mgr ekonomii; Piotr, 34 lata, mgr historii; autor tej strony, lat 46, mgr historii i teologii) spotykamy się, aby podyskutować na temat różnych zagadnień katolickiej nauki społecznej. W tym roku rozpoczęliśmy cykl spotkań na temat historii nauczania społecznego Kościoła.

Serdecznie zapraszam na te spotkania wszystkich, którzy chcieliby rozmawiać o tych interesujących kwestiach w domowej, nieformalnej atmosferze. Wiek, płeć, stan cywilny czy duchowny nie ma znaczenia - ważne jest samo zainteresowanie katolicką nauką społeczną, chęć pogłębienia jej znajomości i dzielenia się z innymi swymi przemyśleniami. Spotkania odbywają się raz w miesiącu we Wrocławiu.

Chętnych do poszerzenia naszego grona proszę o kontakt mailowy: kns@gower.pl lub telefoniczny: 669-674-767.

Dokumenty Magisterium

Ad maiorem Dei gloriam !!!

Celem niniejszej strony internetowej jest popularyzowanie nauki społecznej Kościoła katolickiego oraz opartej na niej naukowej refleksji uczonych specjalistów i działaczy katolickich - co stanowi domenę katolickiej nauki społecznej.

Nauka społeczna Kościoła jest dokładnym sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym, przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej. Jej celem jest wyjaśnienie tej rzeczywistości poprzez badanie jej zgodności czy też niezgodności z nauką Ewangelii o człowieku i jego powołaniu doczesnym, a zarazem transcendentnym. Nauczanie i upowszechnianie tak rozumianej nauki społecznej jest ewangelizacyjną misją Kościoła.

W zakres kompetencji Kościoła wchodzi zatem proklamowanie zasad, wartości i norm, według których powinno być kształtowane życie społeczno-gospodarcze, a także moralna ocena rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej. Wskazując wszystkim ludziom drogę do zbawienia, Kościół nie może zaniechać etycznej oceny tych zjawisk. Są one bowiem rezultatem działalności człowieka.

Nie jest zadaniem Kościoła naukowa analiza przemian technologicznych, ekonomicznych i innych, podlegających dociekaniom specjalistów z dziedziny nauk szczegółowych. Zadaniem Kościoła jest natomiast stałe przypominanie o godności i prawach ludzi oraz piętnowanie takich sytuacji, w których bywają one gwałcone. Ukazywanie zła i niesprawiedliwości na polu społecznym jest aspektem prorockiej funkcji Kościoła.

Pragnę zachęcić do spojrzenia na przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne w dzisiejszych czasach przez pryzmat katolickiej nauki społecznej. W tym celu zgromadziłem największy w polskim internecie wybór dokumentów nauczania społecznego Kościoła od początku pontyfikatu papieża Piusa VI do końca pontyfikatu Benedykta XVI.

Grzegorz Kulik

Google
WWW http://www.kns.gower.pl